Ölands orkidéer

Våra svenska orkidéer växer oftast på kalkrik mark. Öland har därför blivit känt som orkidéernas landskap. Av Sveriges 44 orkidéarter växer 28 på Öland. Olika arter har specialiserat sig till olika växtplatser. Orkidéer återfinns i flera olika växtmiljöer, såsom på det torra alvaret, den frodiga ängen och i den fuktiga och frodiga öländska lövskogen.

Alvaret och mittlandskogen
- två paradis på försommaren

Adam och Eva, Sankt Pers nycklar och Göknycklar växer på alvarsmark.
Det är en fantastisk färgprakt att i maj-juni se orkidéerna blomma tillsammans med bl.a. gullvivor.
Andra orkidéer, t.ex. Guckosko, Johannesnycklar och Skogsnycklar föredrar den öländska lummiga skogens rika förna.
Orkidéerna har utvecklat ett speciellt sätt för pollineringen. Många arter saknar nektar, men har vackra färger för att locka till sig insekter. Insekterna lär sig efter ett tag att det inte är lönt att flyga till dessa blommor. Undersökningar har visat att det ofta är unga bin och humlor som pollinerar dessa växter. Arten Adam och Eva uppträder t.o.m. i två färger för att lura insekterna. Fanns det ingen nektar i den ena blomman så kanske det finns i den andra som har en annan färg!
Vissa orkidéer besöks av ett litet urval insekter. En del av blomman i Flugblomstret ser ut som en grävstekelhona. Den nyttjar därmed kärlekskranka grävstekelhannar för sin pollinering.
För att orkidéernas frö ska gro och utvecklas måste den leva i symbios med en marksvamp. Svampen förser växten med näring från det multnande materialet i marken. Detta gör att växten är mycket beroende av sin miljö. Orkidéerna är fridlysta. Dessvärre grävs det fortfarande upp plantor. Men synden straffar sig själv för växten rotar sig inte i ny miljö.

Orkidé

 • Guckusko
 • Flugblomster
 • Johannes nycklar
 • Krutbrännare
 • Göknyckel
 • Sankt Pers nycklar
 • Adam och Eva
 • Ängsnycklar
 • Vaxnycklar
 • Myrnycklar
 • Sumpnycklar
 • Jungfru Marie nycklar
 • Salepsrot
 • Honungsblomster
 • Grönkulla
 • Grönvit nattviol
 • Vanlig nattviol
 • Brudsporre
 • Svärdsyssla
 • Kärrknipprot
 • Skogsknipprot
 • Engelsk knipprot
 • Purpurknipprot
 • Tvåblad
 • Spindelblomster
 • Nästrot
 • Knärot
 • Myggnyckelblomster
 • Korallrot
 • Blomningstid

 • maj-juni
 • juni
 • maj-juni
 • juni
 • maj-juni
 • maj-juni
 • maj-juni
 • maj-juni
 • juni
 • juni-juli
 • juni-juli
 • juni-juli
 • juli
 • juni-juli
 • juni-juli
 • juni-juli
 • juni-augusti
 • juni-juli
 • juni-juli
 • juli
 • juli-augusti
 • juli
 • juli-augusti
 • maj-juni
 • maj-juni
 • juni-juli
 • juli-augusti
 • juni-juli
 • juni
 • Guckusko

  Detta är vår storblommigaste orkidé. Kronbladen är rödbruna utom den toffelliknande läppen som är gul .Guckoskon blommar i maj-juni med en till två blommor på den 2-4 dm höga stjälken. Den växer på halvöppen mark. Flera växtplatser återfinns i den öländska lövskogen.

  Flugblomster

  Flugblomstern blommar i juni. Stjälken är 2-3 dm hög. Den har ett långt fåblommigt ax med bruna fluglika blommor. Växten pollineras av hannarna av en bestämd grävstekelart. Dessa uppsöker blommorna i tron att det är honor som sitter och väntar på dem på flugblomstrets stjälk. Den växer på fuktiga ängar

  Johannes nycklar

  Johannes nycklar blommar i maj-juni. Stjälken är 2-5 dm hög. Den är storblommig, doftar vanilj och har många blommor på stjälken. Den växer på både ängar och alvarsmark.

  Krutbrännare

  Detta är en något mindre orkidée som blommar i juni. Den växer på torrängar och hedar. Stjälken är 1-3 dm hög. I toppen sitter ett tätblommigt och småblommigt ax. Det svenska namnet är ett lokalnamn från Persnäs, vilket Linne´ tog fasta på när han namngav blomman. Linne´ tyckte namnet är mycket beskrivande för växten och skriver: "ty axet har röda blommor såsom eld, men på spitsen små outslagna blommor, hwarmed branden aftecknas".

  Sankt Pers nycklar

  Växten är allmänt förekommande på måttligt fuktig ängs-, skogs- och alvarmark Stjälken är 2-4 dm hög. Blomfärgen är rödviolett till purpurröd. Den doftar ofta obehagligt och blommar i maj-juni..

  Adam och Eva

  Blommorna förekommer i två färgvarianter. Stjälken är 1-2 dm hög. De är lika vanliga och växer tillsammans. De blommar i maj-juni. Växten föredrar kalkfattiga ängar och gräsmarker. Södra Greda ängar är värt ett besök för att beskåda denna växt.

  Ängsnycklar

  Denna orkidé kan bli upp till 5 dm hög. Den har blekröda blommor och blommar i maj-juni. Växten trivs bäst på kärrängar och i diken.

  Vaxnycklar

  Vaxnycklar är en variant av ängsnycklar. Den har ett tätt blomax. Den blommar i juni. Blommorna är benvita med något mörkare vit läpp utan teckningar. Stjälken är 2-4 dm hög. Den växer i kärr och myrar, huvudsakligen på södra halvan av Öland.

  Myrnycklar

  Detta är en kortväxt orkidé med en 1-2 dm hög stjälk. Blomaxetär tätt och blommorna är purpurröda. Den blommar i juni-juli och är allmän på mellersta Öland.

  Sumpnycklar

  Sumnyckeln är en sällsynt orkidé. Den växer i kalkrika kärr och myrar. Växten är 2-4 dm hög. Den blommar i juni-juli, har ljust purpurröda blommor som är glest ställda.

  Jungfru Marie nycklar

  Denna växt är medelhög, 2-4 dm. Det unga axet är koniskt. Blommorna är blekröda, nästan vita och mönstrade med mörkröda streck och fläckar. Den är sen i sin blomning, juni-juli. Den växer på fuktig skogsmark, ibland ängskärr.

  Salepsrot

  Blomaxet, på den 2-4 dm höga stjälken, har formen av hatten på ett ägg och har tätt sittande blommor. Dessa är små och rosenröda. Ljuset bryts på ett mycket ovanligt sätt vilket jämförs med en fasettslipad rubin. Den blommar sent, i juli, och växer på ängsmarker och i lundar.

  Honungsblomster

  Hela växten är spenslig och oansenlig. Den är endast 1-2 dm hög. Blommorna doftar honung, är gulgröna och sitter i ett smalt ax. Den blommar i juni-juli, är allmän och växer på kalkrika kärrlager och tuvmarker.

  Grönkulla

  Denna orkidé har oansenliga grön- eller brunaktiga blommor som sitter i ett tunt ax. Stjälken är 1-2,5 dm hög.Den blommar i juni-juli och förekommer i ordinär gräsmark på sand.

  Grönvit nattviol

  Växten har ett smalt ax med mindre, rent vita blommor. Den blir ganska hög, upp till 4 dm. Den växer på ängar och i skogsgläntor och blommar i juni-augusti.

  Vanlig nattviol

  Den vanliga nattviolen har rent vita blommor. I övrigt liknar den Grönvit nattviol. Den blommar i juni-augusti, är tämligen allmän och växer på både kalkrik och mager ängsmark och i skogsgläntor.

  Brudsporre

  Växten har små, rödlila och starkt doftande blommor. Stjälken är 2-5 dm hög. Den blommar i juni-juli på kalkrik mark, ängar, hedar och alvar.

  Svärdsyssla

  Svärdsysslan kallas också för Vit skogslilja. Det är en mycket dekorativ orkidé med en 2-3,5 dm hög stjälk. Den blommar i juni-juli och växer i ängs- och barrskog samt lundar.

  Kärrknipprot

  Blommorna sitter ensidigt vända i ändställd klase. De yttre blombladen är rödbruna och de inre blekröda. Stjälken är 2-4 dm hög. Den blommar i juli och växer i kärr och kärrängar.

  Skogsknipprot

  Detta är en ovanligt hög orkidé, 2-7 dm. Blommorna är ganska små, brungröna på utsidan och purpurröda invändigt. Den blommar sent, i juli-augusti, är tämligen allmän och växer på kalkrika ängar och i skogar.

  Engelsk knipprot

  Denna orkidé har sin största utbredning kring Hornsjön men förekommer glest på hela övre mellersta Öland. Stjälken kan bli upp till 7 dm hög. Blommorna är grönvita och blommar i juli.

  Purpurknipprot

  Blommorna är mörkt rosenröda och luktar vanilj. Den blommar i juli-augusti och växer i torra, glesa skogar och snår. Stjälken kan bli 5 dm hög.

  Tvåblad

  Växten blir 2-3 dm hög, har oansenliga små grönaktiga blommor. Detta orkidésläkte skiljer sig från många andra genom sina två stora, motsatta, äggrunda blad. Den blommar i maj-juni och växer i lundar och myrlaggar.

  Spindelblomster

  Denna växt tillhör samma släkt som Tvåblad. Den hör till de mer kortväxta orkidéerna, endast 0,6-1,5 dm hög. Den har två små, hjärtlika, motsatta blad. Blommorna är grönaktiga och ibland rödbruna. Den blommar i maj-juni.

  Nästrot

  Hela växten är blekgul och saknar vanliga blad. Stjälken är 2-3 dm hög. Den blommar i juni-juli. Nästroten kan inte själv bygga upp organiska ämnen utan är för sin näring helt beroende av jordsvampar. Den växer på näringsrik skogsmark.

  Knärot

  Stjälken är krypande och lågväxt, 1-3 dm hög. Blommorna är små vitaktiga och har en angenäm doft. Den blommar i juli-augusti och växer i tallskogens mossa. Den lever underjordiskt i många år. Det tar flera år för skotten att samla tillräckligt med näring för att blomma.

  Myggnyckelblomster

  Växten är lågväxt, 0,6-2 dm hög, har två stamknölar, den ena är bildad av föregående års skott och den andra hör till innevarande års skott. Den vissna fruktstjälken sitter ofta fast på stamknölen under nästkommande år. Blommorna är blekt gul-gröna. Den blommar i juni-juli och växer på fuktiga kalkrika ängar och i kärr.

  Korallrot

  Växten är en saprofyt och kan leva ett helt underjordiskt liv med hjälp av jordsvampar. Den blir 1-2 dm hög, blommar i juni med små vit- eller olivgröna blommor. Läppen är smutsigt vit med röda prickar. Den växer i sumpig lövskog.

  Checkpoint Öland, Information Kerstin Jönsson
  Litteraturförteckning: Ölands orkidéer, Bo Lundin, Kalmar 1968